FFC Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

คำจำกัดความ

 • บริการ หมายถึงการให้บริการ www.ffc.in.th และแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - นามสกุล ชื่อองค์กร

 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานผ่านบริการ เช่น การใช้บริการการเยี่ยมบ้าน, การปักพิกัด

 • คุกกี้ หมายถึง องค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจัดเก็บรวบรวบข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเตรียมการพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการขณะใช้บริการของเราข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมา เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีท่านภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเราเท่านั้น และเราจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อท่านมีการเข้าใช้งานระบบเราอาจจะเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเมื่อท่านมีการใช้บริการของเรา เช่น การเข้าสู่ระบบ การปักพิกัด การค้นหากลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ข้อมูลคุกกี้และการติดตาม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเรา และเพื่อปรับปรุงท่านภาพของการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้ว เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ใช้บริการของเราในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้เราสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้บริการของเรา

การนำข้อมูลไปใช้

ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

 • เพื่อดูแลรักษาระบบในการให้บริการ

 • เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริการของเรา

 • เพื่อให้สิทธิท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในฟังก์ชันการให้บริการที่ท่านเลือกใช้

 • เพื่อให้บริการและสนับสนุนผู้ใช้งานระบบของเรา

 • เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบต่อไป

 • เพื่อสังเกตการณ์ใช้บริการ

 • เพื่อค่อยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบในการให้บริการ

การส่งต่อข้อมูล

ข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน อาจจะมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริการเราเท่านั้นในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ เราจะดูแลให้ข้อมูลของท่านส่งต่อเมื่อได้รับการยินยิมจากท่าน เป็นประโยชน์เกียวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน ในบางกรณีเราอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของเราทั้งนี้เราจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูล

ระบบของเราจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเพ่ื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาและปรับปรุงบริการของเราเท่านั้น ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแม้ว่า่เราจะดำเนินการรักษาความปลอดภัของข้อมูลตามมาตรฐานแล้วแต่อาจจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงได้

การเชื่อมต่อไปบริการอื่นๆ

บริการของเราอาจมีการแนะนำบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน หากท่านเข้าเยี่ยมชมบริการอื่นที่เราแนะนำ ก่อนท่านจะใช้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบาบความเป็นส่วนตัวของบริการที่ท่านเข้าถึงเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อความปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยนายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว หากเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยนายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางบริการของเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ www.ffc.in.th

Back to blog