Family Folder Collector
ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว

FFC บริการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และเข้าถึงชุมชน

เกี่ยวกับ

Family Folder Collector หรือเราเรียกสั้นๆว่า FFC เป็นระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ รพ.สต.นำไปใช้ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ คัดกรองโรค สำรวจประชากร พิกัดบ้าน สถานที่สำคัญ ในชุมชน ลดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Img

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้แอปฯ FFC นี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ที่ใช้งานโปรแกรม JHCIS อยู่เท่านั้น โดยสามารถใช้งาน FFC ด้วย User และ Password เดิมได้ทันที ไม่ต้องสมัครใหม่ให้ยุ่งยาก

Img

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน

มีระบบ Smart Search ช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเยี่ยมบ้านได้อย่างตรงเป้าหมาย เช่น "ผู้สูงอายุ เป็นโรค NCD", "ผู้ป่วยติดเตียง" ไม่ต้องรอ Admin ช่วย Query ข้อมูลให้อีกต่อไป

มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพรายบุคคล จากประวัติข้อมูลของบุคคลนั้นๆ อย่างอัตโนมัติ

เมื่อบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบันทึกเสร็จจะถูกซิงค์ขึ้นระบบคลาวน์ และส่งข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS ได้ทันที

ใช้ง่าย

FFC ถูกออกแบบด้วยแนวคิด "บันทึกง่าย เพียงครั้งเดียว ไม่ต้องกลับกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน"

สะดวก

ปฎิบัติงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

เชื่อมโยง

เชื่อมต่อข้อมูลการเยี่ยมทันทีกับฐานข้อมูลระบบฐานข้อมุลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS

FFC Download

Img

FFC บันทึกง่าย ด้วยมือข้างเดียว

เยี่ยมบ้าน คัดกรอง เก็บภาพ ประเมินผล