สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

  • ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII)
  • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
  • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  • Email: [email protected]
  • Phone: 02-564-6900 ต่อ 2363, 2552, 2513