CAT สานฝัน นวัตกรรมสานฝัน ตอน โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว รุ่นที่ 2


โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Family Folder Collector) หรือ เราเรียกส้ันๆ ว่า FFC เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนแท็บเล็ต โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ รพ.สต.นำไปใช้ เยี่ยมบ้าน คัดกรองโรค สำรวจพิกัดบ้าน สถานที่สำคัญ ในชุมชน ลดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Back to blog