Family Folder Collector : ฐานข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะ

สองโปรแกรมแรกที่แนะนำไปอาจจะเหมาะกับผู้ใช้ในระดับปัจเจกบุคคล แต่เจ้าโปรแกรม Family Folder Collector (FFC) นี้จะมีประโยชน์มากสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อยู่ทั่วประเทศหลายพันแห่งซึ่งถูกยกระดับขึ้นมาจากสถานีอนามัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยภารกิจหลักของ รพ.สต. คือการป้องกันและเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บและการสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว โดย นายวัชรากร หนูทอง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง (WIS) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (WISRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มุ่งหมายให้โปรแกรมนี้เป็นฐานข้อมูลสุขภาพประชากรในทุกด้านอย่างครบวงจร

“ทุกวันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะ รพ.สต. ก็ใช้โปรแกรม JHCIS อยู่แล้ว ถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ติดตั้งร่วมไปด้วยจะทำให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

คุณวัชรากร อธิบายการทำงานของเจ้า FFC ว่าโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพของประชากร เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เพื่อเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรม) อาการป่วยจากโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน ฯลฯ) ความพิการของร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด ฯลฯ) เพื่อที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนจะได้เตรียมการดูแลประชากรในชุมชนได้อย่างตรงจุดมากขึ้น เช่น เวลาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะออกตรวจเยี่ยมตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น โดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2554 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วประเทศในปัจจุบัน

“โปรแกรมนี้จะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขตามต่างจังหวัด เพราะสังคมชนบทค่อนข้างจะรวมตัวกันเหนียวแน่นเนื่องจากส่วนใหญ่รู้จักกัน เวลาทีมแพทย์ลงพื้นที่ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดี ขณะที่ในเมืองอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนเมืองไม่ค่อยรู้จักกัน ใครแปลกหน้าเข้ามาก็อาจจะถูกมองอย่างไม่ไว้ใจได้”

ทั้งนี้คุณวัชรากรยังบอกอีกว่าในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วย เช่น ข้อมูลของบ้านแต่ละหลังในชุมชนว่าทำจากวัสดุอะไร สูงแค่ไหนเพื่อวิเคราะห์เวลาเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมจะได้เตรียมการรับมือในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที สำหรับโปรแกรมนี้ผู้ใช้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใช้งานบนโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (JHCIS) เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ffc.in.th หรือที่ market.android.com (ค้นหาด้วยคำว่า FFC โปรแกรมนี้อยู่ในหมวดการแพทย์และ NECTEC เป็นผู้พัฒนา)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทางผู้พัฒนามุ่งหวังอยากให้นำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตให้มากๆ เพราะสามารถพกพาลงพื้นที่ได้สะดวก จึงเลือกใช้ระบบแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการ

ปัจจุบันซอฟต์แวร์บนมือถือ (Apps) กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากคอมพิวเตอร์พกพาขนาดย่อม (Tablet PC) รวมไปถึงโทรศัพท์มือถืออเนกประสงค์ (Smartphone) มีราคาถูกลงประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ซึ่งถ้าหากหน่วยงานใดรู้จักใช้ประโยชน์ให้เป็นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่หน่วยงานของตน

โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนผู้จ่ายภาษีบำรุงประเทศทุกคน