ffc ตัวช่วยสถานีอนามัยเก็บข้อมูลสุขภาพได้แม่นยำ

เนคเทค ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา FFC สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดย FFC แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ แผนที่ แสดงพิกัดหลังคาเรือนที่ผู้ใช้บริการอาศัย และส่วนสร้างผังเครือญาติในรูปแบบกราฟฟิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ของกระทรวงสาธารณสุข

                                  alt text